بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           


 
رومینا محمد خانی
نهم ( پیشرفت تحصیلی )

نهم ( پیشرفت تحصیلی )