بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           

نفرات برتر هفتم سال 97-96


نفرات برتر آزمون مبتکران
نفراول:فائزه سعادتمند

نفردوم:دنیز حق محمدی

نفرسوم:هلیا خزایی

نفرچهارم:یگانه اثبات

 نفرپنجم:النا الیاس

نفرات برتر آذر ماه

نفراول:تارا حقگو

نفردوم:فائزه سعادتمند

نفر سوم:هلیا خزایی

نفرات برتر ترم اول

نفرات اول:یگانه اثبات -دنیز حق محمدی-هلیا خزایی-تارا حقگو-آنیتا معصومی-رقیه نوروزی-فائزه سعادتمند

نفرات دوم:النا الیاس لنکران -بهارمحرابی

نفرسوم:سوگند صفریان مقدم