بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           

نمونه سوال پایه هفتم


 ریاضی
 عربی
 ادبیات
 مطالعات اجتماعی
زبان 
فیزیک شیمی
زیست
دینی