بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           

نتایج کنکور سراسری 95


نتایج کنکور سراسری سال 1395
سال تحصیلی 95-94


اسامی برگزیده شدگان کنکور سراسری 95
از میان 1 کلاس ریاضی و 1 کلاس تجربی

نام و نام خانوادگی دانشگاه سراسری  دانشگاه آزاد
نسیم فلاحی   ھوا فضا امیر کبیر مھندسی پزشکی علوم تحقیقات
 سارا محمدی فام داروسازی دکتری دانشگاه البرز  داروسازی تھران 
ثمین رافتی مھندسی بھداشت حرفھ ای شھیدبھشتی ژنتیک تھران پزشکی
فاطمھ توسل پناھی  مھندسی برق ال طھ تھران  مھندسی مکانیک تھران غرب 
 پگاه بیکدلو مھندسی کامپیوتر   مھندسی صنایع تھران غرب
 کیمیا بیات مھندسی شھرسازی  مھندسی صنایع تھران غرب 
 سھا پور عباسی مدیریت بیمھ تبریز   زیست سلولی ملکولی پرند
 ساینا قاسمی مدیریت بازرگانی تھران  زیست سلولی ملکولی پرند 
نادیا یونس راد مھندسی کامپیوتر قزوین مھندسی شیمی تھران مرکز
نیکو حسین زاده حسابداری علم و فرھنگ زیست سلولی ملکولی تھران مرکز
سارا بھرامی اقتصاد نظری آل طھ تھران مھندسی صنایع تھران غرب
سوده تسبیح چی مدیریت صنعتی قزوین زیست شناسی سلولی پرند
فاطمھ واشقانی فراھانی  روانشناسی بروجرد مھندسیIT کرج
فائزه سعیدی روانشناسی قزوین زیست سلولی ملکولی پرند
مھتاب اسد پور مھندسی صنایع قزوین مھندسی نقشھ برداری تھران
 شقایق سلطانی مھندسی کامپیوتر نرم افزار ال طھ   مھندسی کامپیوتر تھران جنوب
 روناک سلطانی روان شناسی تھران  زیست سلولی ملکولی تھران مرکز 
آزیتا محمد زاده اول مدیریت بازرگانی قزوین  مھندسی پزشکی علوم تحقیقات 
 پریسا واثقی مدیریت جھانگردی قزوین  مدیریت بیمھ تھران مرکز 
مریم قاسمی معماری ال طھ معماری تھران مرکز
کیانا یوسفی مھندسی مکانیک علم وفرھنگ مھندسی ھوا فضا علوم تحقیقات