بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           


مسابقه نقاشی
مسابقه نقاشی
مسابقه نقاشی پایه های هفتم و هشتم
    مسابقه نقاشی
مسابقه نقاشی
مسابقه نقاشی پایه های هفتم و هشتم
    مسابقه نقاشی
مسابقه نقاشی
مسابقه نقاشی پایه های هفتم و هشتم