بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           


یک روز برفی در دبیرستان صدرا
یک روز برفی در دبیرستان صدرا
یک روز برفی در دبیرستان دخترانه صدرا
    یک روز برفی در دبیرستان صدرا
یک روز برفی در دبیرستان صدرا
یک روز برفی در دبیرستان دخترانه صدرا
    یک روز برفی در دبیرستان صدرا
یک روز برفی در دبیرستان صدرا
یک روز برفی در دبیرستان دخترانه صدرا
   
یک روز برفی در دبیرستان صدرا
یک روز برفی در دبیرستان صدرا
یک روز برفی در دبیرستان دخترانه صدرا
    یک روز برفی در دبیرستان صدرا
یک روز برفی در دبیرستان صدرا
یک روز برفی در دبیرستان دخترانه صدرا