بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           


یلدا مبارک
یلدا مبارک
مراسم شب یلدا در دبیرستان دخترانه صدرا
    یلدا مبارک
یلدا مبارک
مراسم شب یلدا در دبیرستان دخترانه صدرا
    یلدا مبارک
یلدا مبارک
مراسم شب یلدا در دبیرستان دخترانه صدرا
   
یلدا مبارک
یلدا مبارک
مراسم شب یلدا در دبیرستان دخترانه صدرا
    یلدا مبارک
یلدا مبارک
مراسم شب یلدا در دبیرستان دخترانه صدرا
    یلدا مبارک
یلدا مبارک
مراسم شب یلدا در دبیرستان دخترانه صدرا
   
یلدا مبارک
یلدا مبارک
مراسم شب یلدا در دبیرستان دخترانه صدرا
    یلدا مبارک
یلدا مبارک
مراسم شب یلدا در دبیرستان دخترانه صدرا
    یلدا مبارک
یلدا مبارک
مراسم شب یلدا در دبیرستان دخترانه صدرا
   
یلدا مبارک
یلدا مبارک
مراسم شب یلدا در دبیرستان دخترانه صدرا
    یلدا مبارک
یلدا مبارک
مراسم شب یلدا در دبیرستان دخترانه صدرا
    یلدا مبارک
یلدا مبارک
مراسم شب یلدا در دبیرستان دخترانه صدرا
   
یلدا مبارک
یلدا مبارک
مراسم شب یلدا در دبیرستان دخترانه صدرا