بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           


سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز
سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز
سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز دبیرستان دختزانه صدرا
    سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز
سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز
سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز دبیرستان دختزانه صدرا
    سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز
سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز
سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز دبیرستان دخترانه صدرا
   
سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز
سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز
سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز دبیرستان دخترانه صدرا
    سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز
سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز
سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز دبیرستان دخترانه صدرا
    سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز
سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز
سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز دبیرستان دخترانه صدرا
   
سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز
سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز
سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز دبیرستان دختزانه صدرا
    سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز
سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز
سفره هفت سین و تقدیر از شاگردان ممتاز دبیرستان دخترانه صدرا