بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           

مقالات


آخرین مقالات  | گروه های مقالات
گروه مقاله : استعدادیابی
دانش آموزخلاق رابشناسید    ۲۷ / ۹ / ۱۳۹۱
هرچندبسیاری ازویژگیهای کلی افرادخلاق که درمقالات موجود در این بخش معرفی گردید کمابیش شامل دانش آموزان خلاق نیزمیگردد،اماازآنجاکه تاکیداصلی این کتاب ،پرورش خلاقیت دانش آموزان خلاق که معمولا درمحیط مدرسه وکلاس درس مشاهده میشود،دربخشی مجزابرشمرده شود.
More details